Autistični spektar poremećaja

LogoLiberi logopedsko-edukativni centar

Autistični spektar poremećaja

Autizam predstavlja neurorazvojni poremećaj koga karakterišu značajna oštećenja u oblasti recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije, kao i ograničen, stereotipan i repetitivan repertoar ponašanja, interesovanja i aktivnosti (SZO, 1992.).

Autizam je spektar poremećaja a ne jedan izolovani poremećaj i može varirati od veoma blagog, laicima gotovo neprimetnog, do izuzetno teškog stanja. Osobe sa autizmom itekako mogu napredovati, ali moramo ih razumeti i verovati u njih.

To je najbrže rastući razvojni poremećaj u svetu. Smatra se da u Americi 1 od 68 dece ima ovaj poremećaj. Kod dečaka se javlja oko pet puta češće nego kod devojčica – 1 od 42 dečaka i 1 od 189 devojčica ima ovu dijagnozu.

Dijagnozu postavlja dečji psihijatar u saradnji sa ostalim članovima tima koji najčešće sačinjavaju logoped, psiholog i defektolog.

Autizam se ispoljava pre 3. godine, a prvi znaci se obično mogu videti već kod beba uzrasta 6-18 meseci.

Oko 40% dece sa autizmom ne govori.

Osobe sa autizmom imaju razvijene emocije kao i neurotipične osobe, ali uglavnom imaju poteškoća da ih prepoznaju i da ih na adekvatan i socijalno prihvatljiv način ispolje.

Postoji veliki broj pristupa u tretmanu osoba sa autizmom. Autizam je celoživotno stanje ali se, u zavisnosti od uzrasta i poteškoća sa kojim se konkretno dete susreće, različitim tretmanima može olakšati život ovim osobama.